Etching for Literary magazine   

文芸誌用/挿画

手をめぐる詩

雑誌−銀花/高橋順子エッセイ挿画