Etching for Literary magazine   

文芸誌用/挿画

手紙

6.4×11